Přeskočit na hlavní obsah

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky (PDF)

Všeobecné obchodní podmínky

 (dále jen: „VOP“)


I/ Úvodní ustanovení

1. Tyto platně schválené VOP internetového obchodu www.sanitino.cz (dále jen „internetový obchod“), jehož provozovatelem je společnost SANITINO s.r.o., se sídlem: Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, IČ: 275 45 423, DIČ: CZ27545423, bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 115-5469230287/0100, která je prodejcem veškerého nabízeného zboží a zajišťuje kromě jeho prodeje také záruční servis (dále také jen „prodávající“ nebo „SANITINO“), nabývají účinnosti dne 19.4.2021 Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn tyto VOP v přiměřeném rozsahu dle své úvahy změnit, přičemž tato změna bude kupujícímu oznámena zveřejněním změněných VOP na internetových stránkách www.sanitino.cz. V případě změny VOP má kupující právo smlouvy, jejichž jsou tyto VOP součástí, vypovědět, a to písemnou výpovědí zaslanou doporučeně a na dodejku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu byla změna prodávajícím oznámena. Strany sjednávají pro výpověď smluv 3-měsíční výpovědní lhůtu, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla prodávajícímu doručena výpověď kupujícího.

2. Prodávajícím je SANITINO, kontaktní adresa na prodávajícího pro účely komunikace se zákazníky (zejména pro reklamační záležitosti a pro účely vrácení zboží při odstoupení od smlouvy) je SANITINO, s.r.o., areál Panattoni Park Teplice South, Mlýnská, 417 52 Hostomice u Teplic, případně se lze na prodávajícího obrátit na tel. č.: 468 006 468 nebo na e-mailových adresách: reklamace@sanitino.cz (odstoupení od smlouvy, reklamace), info@sanitino.cz (ostatní dotazy). 

Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel (dále souhrnně jako „kupující“, popřípadě samostatně jako „kupující-spotřebitel“ nebo „kupující-podnikatel“). Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

3. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti výše uvedené společnosti SANITINO s.r.o., jakožto prodávajícího na straně jedné, a zákazníka, jakožto kupujícího na straně druhé, při prodeji zboží. VOP tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené v rámci internetového obchodu (dále také jen „smlouva“) a stávají se tak nedílnou součástí smluvního ujednání mezi prodávajícím a kupujícím. Úprava vzájemných vztahů mezi prodávajícím a kupujícím ve VOP má přednost před dispozitivními ustanoveními zákona, která by se na daný vztah v jiném případě vztahovala. Kupující odesláním objednávky, současně stvrzuje, že se s VOP seznámil a bere výslovně na vědomí, že VOP jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím.

4. Prodávající úvodem výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží je určeno pro použití v domácnosti, popř. v zařízeních sloužících k běžnému ubytování osob, není-li mezi prodávajícím a kupujícím výslovně dohodnuto jinak. Prodávající zásadně neodpovídá za vady způsobené nadměrnou zátěží při používání zboží na jiné komerční nebo nekomerční účely, než je výše uvedeno. Prodávající také neodpovídá za vady způsobené užíváním zboží v rozporu s pokyny výrobce. Tyto pokyny jsou k nahlédnutí na webových stránkách výrobce.

5.  Zboží je označeno názvem, kódem, výrobcem a produktovou fotografií, popř. 3D animací. Kupující bere na vědomí, že fotografie umístěné u zboží v e-shopu mohou být pouze ilustrativní, a proto je kupující vždy povinen se seznámit s celým popisem daného zboží a v případě nejasností kontaktovat prodávajícího.

 

II/ Uzavření smlouvy, dodání a převzetí zboží

1. Návrhem na uzavření smlouvy s kupujícím-spotřebitelem je umístění nabízeného zboží v internetovém obchodě prodávajícím, smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem. Za odeslání objednávky se považuje kliknutí na tlačítko „Objednat“. Prodávající potvrdí kupujícímu-spotřebiteli přijetí objednávky, toto potvrzení má však již jen informativní charakter.

Návrhem na uzavření smlouvy s kupujícím-podnikatelem je odeslání objednávky kupujícím-podnikatelem, smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení objednávky od prodávajícího kupujícímu-podnikateli.

Na zjevně chybně uvedené či vůbec neuvedené údaje v objednávce je zákazník systémem upozorněn a není mu umožněno objednávku závazně odeslat. Potvrzení objednávek provádí prodávající e-mailem na kupujícím sdělené kontaktní údaje. Obsah smlouvy nelze měnit, prodávající používá automatizované systémy a objednávka ihned odchází k dalšímu zpracování. Smlouvu lze zrušit pouze na základě dohody kupujícího a prodávajícího nebo na základě zákonných důvodů.

2. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nejpozději do 7 pracovních dní od zjištění některého z následujících důvodů: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, při vyčerpání skladových zásob, usoudí-li prodávající s ohledem na znalost obchodního prostředí, že jde o objednávku sledující nepoctivý záměr či objednávku odporující dobrým mravům a dále v případě technické chyby systému internetového obchodu přímo se dotýkající kupujícím objednaného zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

3. Pokud je objednané zboží skladem, expeduje ho prodávající do 2 pracovních dnů ode dne, kdy byla objednávka prodávajícím kupujícímu potvrzena. Ostatní zboží, které není skladem, zasílá prodávající dle dodacích termínů svých dodavatelů. U veškerého zboží je vždy uvedena předpokládaná lhůta dodání zboží, přičemž kupující bere na vědomí, že tato lhůta má pouze orientační charakter a odvíjí se vždy od dodání zboží prodávajícímu od jeho dodavatele.

4. Jestliže z podnětu kupujícího budou vzneseny další požadavky nebo se provedou změny v souvislosti s předmětem dodávky, dodací lhůta se o dobu potřebnou k provedení těchto změn prodlouží.

5. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před lhůtou stanovenou v kupní smlouvě na základě oznámení termínu předčasného dodání kupujícímu, učiněného minimálně 1 pracovní den před předčasným datem dodání.

6. Objedná-li si kupující v rámci jedné objednávky více druhů zboží, u nichž jsou uvedeny různé lhůty dodání, expeduje prodávající celou objednávku v rámci jedné zásilky a dodání se proto vždy odvíjí od zboží s nejdelší lhůtou dodání, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak. Zboží z objednávky může být expedováno z několika skladů, proto může být doručeno ve více zásilkách. Jednotlivé zásilky mohou být doručeny jinou přepravní společností v odlišných dnech. O každé expedici zásilky prodávající informuje emailem.

7. Podrobné informace o způsobu a ceně dopravy jsou dostupné na internetových stránkách www.sanitino.cz pod odkazem „Vše o nákupu“ v záložce „Doprava“. Má-li být zboží dodáno do místa sjednaného v kupní smlouvě (uvedeného v objednávce), je kupující v tomto případě povinen zajistit přístupovou cestu umožňující bezproblémové doručení zboží. Místem plnění se pak rozumí adresa dodání specifikovaná kupní smlouvou (uvedená v objednávce). Kupující je povinen zajistit převzetí zboží na adrese, kterou k tomuto účelu prodávajícímu sdělil. V případě své nepřítomnosti na adrese uvedené v kupní smlouvě (objednávce) ve smluveném termínu dodání zboží podle tohoto odstavce je kupující povinen zajistit převzetí zboží osobou, která řidiči přepravní služby zaplatí kupní cenu zboží (v případě platby dle čl. III. odst. 4. písm. b) VOP), a která zboží od přepravce převezme.

8. Prosíme zákazníky o laskavou součinnost při převzetí zboží od přepravce, která může pomoci prodávajícímu při řešení škod na zboží způsobených při přepravě, přičemž doporučujeme následující postup:

V případě zjištění poškození obalu zásilky již při předání zboží kupující sepíše s řidičem přepravní služby protokol o poškození zásilky, KTEROU MŮŽE KUPUJÍCÍ PŘEVZÍT NEBO ODMÍTNOU A NECHAT VRÁTIT PRODÁVAJÍCÍMU. Kupující téhož dne průkazně informuje prodávajícího a sdělí, z jakého důvodu obdržené zboží nepřevzal NEBO PŘEVZAL S VÝHRADOU. Prodávající následně zvolí odpovídající postup a vyvine veškeré k úsilí k včasnému doručení nové zásilky.

V případě přepravy zboží přepravní společností PPL (PPL CZ s.r.o.), kupující prohlédne obal balíku ZA PŘÍTOMNOSTI ŘIDIČE A V PŘÍPADĚ VÝHRADY ZAZNAMENÁ DO PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU PŘEPRAVCE. OBSAH BALÍKU KUPUJÍCÍ PROHLÉDNE bez zbytečného odkladu po převzetí a informuje prodávajícího o případných nesrovnalostech telefonicky či e-mailem maximálně do 2 dnů od převzetí zásilky.

Při přepravě zboží přepravní společností TOPTRANS (TOPTRANS EU, a.s.) kupující prohlédne obal balíku ZA PŘÍTOMNOSTI ŘIDIČE A V PŘÍPADĚ VÝHRADY ZAZNAMENÁ DO PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU PŘEPRAVCE. OBSAH BALÍKU KUPUJÍCÍ PROHLÉDNE bez zbytečného odkladu po převzetí a informuje prodávajícího o případných nesrovnalostech telefonicky či e-mailem maximálně do 2 dnů od převzetí zásilky.

Prosíme, aby o zjištěných nesrovnalostech kupující v tomto případě neprodleně informoval prodávajícího do 2 dnů od převzetí zásilky.

Kontrolu kvality a kvantity dodaného zboží kupující provede s nejvyšší možnou opatrností tak, aby nedošlo k poškození či ztrátě zboží.

9. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.

10. Náklady na dodání zboží se liší podle typu zboží a podle zvoleného typu přepravy.

Při platbě bankovním převodem či online platbou činí poplatky za dopravu 89,- Kč vč. DPH.

Při platbě na dobírku účtuje prodávající k ceně za dopravu ve výši 89,- Kč vč. DPH navíc poplatek 29,- Kč vč. DPH, tj. celkem 118,- Kč vč. DPH.

Při objednávce nad 1.000,- Kč s DPH je přepravné a balné po celé ČR ZDARMA! Platí na veškeré zboží z nabídky bez výjimky.

Na vybraný sortiment zboží se vztahují příplatky na dopravu. U přepravní společnosti Toptrans je možné si připlatit za vynesení zboží službou TOP COMFORT a TOP COMFORT Plus a detailní informace k dopravě zboží jsou dostupné na internetových stránkách www.sanitino.cz pod odkazem „Průvodce nákupem“ v záložce „Doprava“.

11. Za den dodání se považuje den převzetí zboží kupujícím.

12. Kupující-podnikatel je bez dalšího povinen při převzetí zboží postupovat tak, jak je uvedeno v čl. II/ odst. 8 těchto VOP, tedy, že při převzetí zásilky provede kontrolu obalu zásilky a v případě poškození o této skutečnosti s řidičem přepravce sepíše protokol o poškození obalu zásilky, zásilku nepřevezme a neprodleně o této skutečnosti informuje prodávajícího. Kupující-podnikatel je dále povinen ihned po převzetí zásilky zkontrolovat její obsah a v případě poškození o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne převzetí zásilky. V případě porušení některé z povinností kupujícího-podnikatele uváděných v tomto odstavci VOP je prodávající oprávněn po kupujícím-podnikateli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50 % z ceny zásilkou dodávaného zboží.


III/ Platební podmínky

1. Ceny uváděné u zboží v internetovém obchodu www.sanitino.cz mají charakter cen smluvních včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „cena“). Cena se vždy vztahuje k zobrazenému a popsanému produktu a nezahrnuje související dekorace, doplňky či plnění. Ceny mohou být měněny bez předchozího upozornění. Cenu zboží si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Pro kupujícího je rozhodná cena, uvedená u zboží v čase odeslání objednávky.

2. V ceně zboží není zahrnuta cena za dopravu zboží. Doprava, případně další služby zvolené kupujícím, jsou účtovány samostatně.

3. Na sjednanou kupní cenu není kupující oprávněn započítávat jakékoli nároky vzniklé z této kupní smlouvy bez dohody obou smluvních stran.

4. Zboží je možno uhradit:

 1. dobírkou v hotovosti při převzetí objednaného zboží od přepravce. Částku (cena zboží + přepravné + doběrečné) kupující předá řidiči přepravní služby, který je povinen vydat kupujícímu potvrzení o zaplacení. Daňový doklad (fakturu) zašle prodávající kupujícímu e-mailem.
 2. bankovním převodem na účet prodávajícího. Zálohovou fakturu prodávající zašle kupujícímu e-mailem. Pokud kupující neuhradí zálohovou fakturu do 14 dnů od data vystavení, prodávající objednávku automaticky stornuje.
 3. online platbou – v nákupním košíku si před dokončením objednávky může kupující zvolit platební bránu, přes níž lze cenu zboží zaplatit. Jakmile systém prodávajícího spáruje platbu kupujícího s objednávkou, prodávající pošle kupujícímu potvrzení o přijaté platbě. Důležité je, aby kupující vyplnil správné údaje spolu s variabilním symbolem.

5. Prodávající si vyhrazuje podmínit u tzv. „atypického zboží“ a ve výjimečných případech u neskladového zboží (tj. zboží, u něhož není uveden údaj „skladem x ks“) akceptaci objednávky zboží složením nevratné finanční zálohy ve výši 30-100 % z kupní ceny zboží kupujícím (výše zálohy bude stanovena Prodávajícím). Tím však není dotčeno v případě odstoupení od smlouvy kupujícím-spotřebitelem jeho právo na vrácení celé kupní ceny včetně předem uhrazené zálohy.

6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

IV/ Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, jakmile je zboží kupujícímu předáno.

2. Má-li prodávající zboží odeslat kupujícímu-podnikateli prostřednictvím smluveného přepravce, je zboží kupujícímu-podnikateli předáno okamžikem předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího-podnikatele, kdy je současně kupujícímu-podnikateli umožněno uplatnění práv z přepravní smlouvy vůči dopravci. Má-li být zboží odesláno prostřednictvím přepravce kupujícímu-spotřebiteli, je zboží kupujícímu-spotřebiteli předáno okamžikem předání přepravcem.

3. Spolu s vlastnickým právem přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží.

4. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit podpisem na dodacím či přepravním listu.

V/ Odpovědnost prodávajícího za vady, uplatnění reklamace kupujícím

1. Práva z vadného plnění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, není-li prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem ujednána doba delší. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu.

2. Práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě či jiným vhodným způsobem nebo o kterých zákazník před převzetím věci věděl. Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů (např. dřevo), umělých materiálů nebo lakovaných ploch. U věcí prodávaných za nižší cenu (v internetovém obchodě zpravidla označených jako „druhá jakost“) neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena a u použitých věcí za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím. Je-li předmětem koupě již použité zboží, zkracuje se zákonná doba pro uplatnění práv z vadného plnění na 12 měsíců, a to v souladu s ustanovením § 2168 občanského zákoníku.

3. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické odchylky prodávaného zboží.

4. Reklamace vady zboží musí být kupujícím uplatněna bez zbytečného odkladu po zjištění vady, a to nejlépe písemným přípisem (reklamační formulář, který lze použít, je možné stáhnout zde) zaslaným na email: reklamace@sanitino.cz nebo na výše uvedenou adresu pro reklamační účely, tj. na adresu SANITINO, s.r.o., areál Panattoni Park Teplice South, Mlýnská, 417 52 Hostomice u Teplic.  Kupující je povinen prokázat prodávajícímu, že u něho zboží zakoupil, zejména tak lze učinit doložením originálu nebo kopie faktury, kterou kupující zašle spolu s písemnou reklamací či předloží k nahlédnutí v případě, že je reklamace uplatněna osobně v sídle prodávajícího. Reklamaci lze uplatnit i prostřednictvím e-mailu, který kupující zašle na emailovou adresu reklamace@sanitino.cz a k němuž připojí naskenovanou fakturu (či jiným způsobem doloží, že zboží zakoupil u prodávajícího) a reklamační list (je možné stáhnout zde).

5. Poté, co kupující v souladu s předchozím odstavcem uplatní řádně reklamaci vad zboží, vystaví prodávající reklamační protokol, ve kterém v písemné formě kupujícímu potvrdí, kdy své právo uplatnil, jakož ho poučí o provedení opravy a době trvání reklamace. Je-li reklamace vad zboží kupujícím uplatněna osobně na výdejním místě uvedeném v předchozím odstavci těchto VOP, prodávající předá kupujícímu reklamační protokol ihned poté, co byla reklamace vad zboží kupujícím uplatněna; v ostatních případech prodávající doručí reklamační protokol na emailovou adresu uvedenou kupujícím v procesu odesílání objednávky, popř. jiným způsobem, pokud o to kupující při uplatnění reklamace požádá.

6. Je-li reklamace vad zboží kupujícím uplatněna jinak než osobně na výdejním místě uvedeném v článku V odstavci 4 těchto VOP a je-li reklamace prodávajícím uznána, hradí náklady na dopravu zboží spojenou s reklamací prodávající. Zvolil-li však kupující jiný než nejlevnější způsob dopravy, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dopravu zboží spojenou s reklamací ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Je-li reklamace vad zboží prodávajícím zamítnuta, hradí veškeré náklady na dopravu zboží spojenou s reklamací kupující.

7. Posouzení, zda zboží nemá vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku a následky s tím spojené ve smyslu § 2169 občanského zákoníku, a zda je vada podstatným či nepodstatným porušením smlouvy, činí s ohledem na odbornost v daném odvětví prodávající. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, na dodání nové věci bez vady nebo na dodání chybějící věci, nebo odstoupit od smlouvy. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako u vadného plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Podrobnosti k právům kupujícího z vadného plnění jsou uvedeny v § 2099 a násl., § 2161 a násl. a § 2165 a násl. občanského zákoníku.

8. Pokud kupující u zboží, které vyžaduje odbornou instalaci, tuto podmínku nesplní, nebude následná reklamace vady způsobené neodbornou instalací uznána. Prodávající neodpovídá mj. za ty vady zboží, které byly způsobeny neodbornou manipulací či montáží prováděnou kupujícím.

9. Vada, která vznikla neodbornou péčí nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu kupujícím, bude považována za vadu zboží jen tehdy, pokud vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

10. Práva kupujícího-spotřebitele z vadného plnění zaniknou, nebyla-li uplatněna v době 24 měsíců od převzetí zboží, respektive v době 12 měsíců v případech, kdy předmětem koupě bylo použité zboží.

11.  Je-li kupujícím spotřebitel, reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodl na lhůtě delší nebo v případě, že tak určí právní předpis.

VI/ Poučení kupujícího-spotřebitele a odstoupení od smlouvy kupujícím-spotřebitelem

1. Kupující-spotřebitel prohlašuje, že se již před uzavřením smlouvy seznámil na internetových stránkách www.sanitino.cz pod odkazem „Vše o nákupu“ v záložce „Informace pro kupujícího-spotřebitele“ s veškerými údaji, které mu je prodávající povinen v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku sdělit, a to zejména s údaji podle § 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1 a § 1826 odst. 1 občanského zákoníku.

2. Prodávající v souladu se svými zákonnými povinnostmi informuje kupujícího-spotřebitele, že má kupující-spotřebitel podle § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez jakékoliv sankce a bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující-spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího a to nejlépe prostřednictvím dopisu zaslaného prodávajícímu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu SANITINO, s.r.o., areál Panattoni Park Teplice South, Mlýnská, 417 52 Hostomice u Teplic nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného prodávajícímu na e-mail: reklamace@sanitino.cz. Prodávající doporučuje kupujícímu k odstoupení od smlouvy využít vzorový formulář, který je ke stažení pod odkazem zde: „Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy“. Není však povinností kupujícího-spotřebitele využít tento vzorový formulář.

Kupující-spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu zboží, kterého se odstoupení od smlouvy týká, na adresu SANITINO, s.r.o., areál Panattoni Park Teplice South, Mlýnská, 417 52 Hostomice u Teplic. Kupující-spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu. Zboží nelze zaslat prodávajícímu na dobírku, prodávající si v takovém případě vyhrazuje právo takto zaslané zboží nepřevzít. Kupující-spotřebitel je povinen prokázat, že u prodávajícího zboží zakoupil, a to např. přiložením daňového dokladu, který obdržel kupující-spotřebitel společně se zbožím.

V souladu s ustanovením § 1833 občanského zákoníku kupující-spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v případě, že se zbožím zacházel jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a snížení hodnoty zboží vzniklo v důsledku takového nakládání (např. nevhodnou montáží). V takovém případě má prodávající právo si z vracené částky odečíst poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty zboží. Prodávající si z vracené částky odečte poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty zboží rovněž v případě, že mu zboží bude doručeno poškozené v důsledku přepravy od kupujícího-spotřebitele k prodávajícímu, neboť je to kupující-spotřebitel, který v případě odstoupení od smlouvy nese v době přepravy zboží zpět k prodávajícímu nebezpečí škody na věci a odpovídá za stav doručeného zboží. Z toho důvodu se kupujícímu-spotřebiteli doporučuje řádně se seznámit se smluvními podmínkami jím vybraného přepravce, zejména dodržovat podmínky stanovené pro zabalení zásilky a zaslat tak zboží prodávajícímu ve vhodném obalu k přepravě, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození.  

Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy včas, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží (nikoliv o náklady na vrácení zboží zpět prodávajícímu), které od něho na základě smlouvy přijal, přičemž pro vrácení peněžních prostředků prodávající použije stejný platební prostředek, který kupující-spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce. Prodávající vrátí kupujícímu-spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující-spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající upozorňuje, že pokud kupující-spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dopravy, vrátí prodávající kupujícímu-spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Přijaté peněžní prostředky je prodávající povinen vrátit teprve v okamžiku, kdy mu spotřebitel prokáže vrácení zboží.

3. Prodávající dále informuje kupujícího-spotřebitele v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o následujících skutečnostech: Prodávající internetového obchodu zajišťuje prostřednictvím specializované společnosti funkčnost digitálního obsahu těchto internetových stránek s tím, že jejich obsah, k němuž má zákazník přístup, je platný, digitální obsah by měl být kompatibilní s běžně používanými hardware zařízeními a software vybavením. Náklady na prostředky komunikace na dálku kupujícího nese kupující, náklady na prostředky komunikace na dálku prodávajícího nese prodávající, přičemž náklady se neliší od základní sazby. Kupní smlouva (faktura), uzavřená v tomto internetovém obchodě, je kupujícímu zaslána na jím sdělenou emailovou adresu a následně je uložena u prodávajícího v elektronické podobě a na vyžádání kupující ho může být kupujícímu zaslána znovu. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, v cizích jazycích pouze na základě dohody účastníků smlouvy.

4. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy.

5. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz, tel: +420 222 703 404, Fax: +420 296 366 236, x7cab34. Kupující-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

VII/ Informace o zpracování osobních údajů

Základní informace

Cílem SANITINO je transparentní přístup ke zpracování osobních údajů, a proto podává všem uživatelům e-shopu následující informaci:

Společnost SANITINO s.r.o., se sídlem Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, IČ: 275 45 423, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 25189 (dále jen „SANITINO“) provozuje e-shop na webových stránkách „www.sanitino.cz“ (dále také „e-shop“).  SANITINO, jako správce osobních údajů, vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech návštěvníků webových stránek e-shopu a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává.

Pro účely této informace se následujícími pojmy rozumí:

Registrovaným uživatelem - osoba, která má založený na e-shopu uživatelský účet, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u SANITINO či nikoli.

Neregistrovaným uživatelem - osoba, která navštívila webové stránky, na kterých je provozován e-shop, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u SANITINO či nikoli.

Uživatel infolinky – osoba, která uskutečnila telefonní hovor s infolinkou provozovanou SANITINO na tel. čísle: +420 468 006 468.

Zákazníkem - registrovaný či neregistrovaný uživatel, který uskutečnil nákup u SANITINO.

Zpracování všech získaných osobních údajů registrovaných i neregistrovaných uživatelů a zákazníků (dále také společně „uživatelé“) probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 a souvisejícími předpisy.

 

Zpracování osobních údajů uživatelů

SANITINO zpracovává osobní údaje uživatelů, pouze je-li to nutné ke splnění účelů, ke kterým byly osobní údaje poskytnuty. Osobní údaje jsou využívány pouze s vědomím uživatelů, případně s jejich souhlasem, je-li v daném případě vyžadován.

 

Plnění kupní smlouvy

SANITINO zpracovává po dobu trvání práv a povinností dle kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, osobní údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy, a to včetně práv souvisejících, např. z titulu záruky. Z tohoto důvodu SANITINO vyžaduje v objednávkovém formuláři na e-shopu a dále zpracovává následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, adresu bydliště, doručovací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu. Výše uvedené osobní údaje SANITINO získává vedle objednávkového formuláře na e-shopu i prostřednictvím telefonních hovorů skrze zákaznickou linku. Osobní údaje zákazníků mohou být předávány smluvním partnerům SANITINO, a to především dodavatelům z důvodu vyřízení reklamace zboží a přepravním společnostem z důvodu vyřízení objednávky a doručení nakoupeného zboží.

Plnění právních povinností SANITINO

SANITINO zpracovává osobní údaje zákazníků také z důvodu, že je zpracování nezbytné pro plnění právních povinností, které se na SANITINO vztahují. Z tohoto důvodu SANITINO zpracovává jméno a příjmení nebo název, adresu bydliště nebo sídla, doručovací adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, případně další údaje poskytnuté smluvním partnerem z tohoto důvodu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností dle požadavků příslušných právních předpisů (např. z oblasti účetnictví a daní). Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám, např. státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů SANITINO povinnost osobní údaje předat.

 

Oprávněné zájmy SANITINO

V zájmu zachování komfortu zákazníků SANITINO zpracovává osobní údaje také v zájmu zachování registrace stávajících uživatelů, a tedy pro zefektivnění chodu e-shopu, což je oprávněným zájmem SANITINO. Na základě tohoto důvodu jsou osobní údaje registrovaných uživatelů zpracovávány pro účely vedení jejich uživatelského účtu, a to po dobu 5-ti let od uskutečnění poslední objednávky u zákazníků, resp. po dobu 5-ti let od registrace u ostatních registrovaných uživatelů. Pro tento účel jsou zpracovávány následující osobní údaje registrovaných uživatelů: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu. Osobní údaje zákazníků mohou být z tohoto důvodu využity i pro účely přímého elektronického marketingu či k zaslání příležitostné reklamy např. formou letáku či zobrazením reklamy v rámci jejich uživatelského účtu v e-shopu, a to po dobu 5-ti let od uskutečnění poslední objednávky u zákazníků, resp. po dobu 5-ti let od registrace u ostatních registrovaných uživatelů; zákazník je oprávněn ihned po doručení emailu potvrzujícího provedení registrace, popř. přijetí objednávky, zaškrtnutím příslušného „opt out“ políčka v tomto potvrzujícím emailu vyslovit nesouhlas se zpracováním osobních údajů za účelem uvedeným v této větě.

Za účelem provozu a úprav e-shopu SANITINO mohou být osobní údaje zákazníků a registrovaných uživatelů zpracovávány rovněž zpracovateli jakožto subjekty odlišnými od osoby správce (např. osobami zajišťujícími IT podporu, apod.). SANITINO sdělí na požádání totožnost zpracovatelů, jimž byly osobní údaje předány.

Pro účely marketingu a zkvalitnění služeb e-shopu jsou osobní údaje zákazníků předávány rovněž srovnávacím portálům:

Heureka (průzkum spokojenosti zákazníků a hodnocení e-shopu), více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://blog.heureka.cz/2018/04/06/heureka-a-gdpr/ Uživatel je oprávněn předání svých osobních údajů zamezit zaškrtnutím „opt-out“ políčka v rámci objednávky.

Zboží (průzkum spokojenosti zákazníků a hodnocení e-shopu), více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://blog.seznam.cz/2018/04/e-shopy-zbozi-cz-a-gdpr/ apod.

Osobní údaje zákazníků v rozsahu: jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, rozsah a předmět plnění, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu, budou zpracovávány také za účelem vymáhání případných nároků a dalších oprávněných zájmů správce. Osobní údaje zákazníka budou takto zpracovávány po dobu 5-ti let ode dne uzavření smlouvy se zákazníkem.

Udělený souhlas

Uživatel v rámci procesu registrace uděluje SANITINO souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu a za podmínek níže uvedených:

Na základě souhlasu uděleného v registračním formuláři zpracovává SANITINO následující osobní údaje uživatelů: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo. Udělení souhlasu dle tohoto odstavce není podmínkou registrace ani uzavření kupní smlouvy.

Uživatel vyplněním své e-mailové adresy v sekci ZŮSTAŇTE S NÁMI VE SPOJENÍ uděluje SANITINO souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu a za podmínek níže uvedených:

Na základě takto uděleného souhlasu zpracovává SANITINO e-mailovou adresu uživatele.

Uživatel infolinky je po zahájení telefonního hovoru poučen o tom, že hovor je monitorován a jeho pokračováním uživatel infolinky vyslovuje konkludentní souhlas s jeho nahráváním za účelem zkvalitňování služeb a se zpracováním osobních údajů v rozsahu a za podmínek níže uvedených:

Na základě souhlasu uděleného vysloveného v rámci telefonního hovoru s uživatelem infolinky zpracovává SANITINO následující osobní údaje uživatelů: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo a záznamy telefonních hovorů. Udělení souhlasu dle tohoto odstavce není podmínkou registrace ani uzavření kupní smlouvy.

V případě, že uživatel infolinky nesouhlasí s nahráváním telefonního hovoru, popř. se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu, je oprávněn telefonní hovor po poučení ukončit, aniž by jeho osobní údaje byly zpracovávány.

Cookies

SANITINO zpracovává některá cookies uživatelů z důvodu, že je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů SANITINO. Na základě tohoto důvodu zpracovává SANITINO cookies, která jsou nezbytná pro fungování webové stránky e-shopu. Jedná se o zpracování cookies pro přihlášení registrovaného uživatele, pro uložení zboží do košíku a další oblasti související se zajištěním komfortního uživatelského prostředí e-shopu.

SANITINO může zpracovávat i další (rozšířená) cookies např. pro účely cílení reklamy a marketingu, analytické a statistické účely, např. s využitím služeb:

Google Analytics (monitorování návštěvnosti), více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby viz.: „Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů“, naleznete na: www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners,

Google Adwords (PPC reklama), více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz

Seznam Sklik (PPC reklama), více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-co-to-znamena-pro-nase-klienty),

Targito (newslettery)

Facebook Ads (online reklama a remarketing), více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby zde: https://www.facebook.com/business/help/225009134722945https://www.facebook.com/business/gdpr 

HotJar (sleduje využívání služby v rámci tzv. heatmap a analyzuje chování uživatelů, nástroj Hotjar může být používán i pro interakci s uživateli formou dotazníků), více k ochraně soukromí v rámci tohoto nástroje naleznete zde: https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/115003180467-Privacy-Security-and-Operations 

AdForm (behaviorální reklama), více ke zpracování osobních údajů prostřednictvím této služby naleznete zde: http://site.adform.com/privacy-policy/en/

 1. Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod. 
 2. Google Tag Manager - služba slouží pouze pro snadnou správu měřících kódů, sama žádné cookies nepoužívá a nezaznamenává žádná data. Podmínky zpracování dat službou Google Tag Manager.
 3. Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Google LLC. Podmínky pro zpracování dat službou Google Analytics.
 4. Hotjar – první strany, dlouhodobé, analytické. Nástroj nám umožňuje snímat chování uživatelů na webu, díky čemuž můžeme najít a opravit chyby v použitelnosti webu. Služba je nastavena tak, aby nezaznamenávala osobní data. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Hotjar. Podmínky zpracování dat službou Hotjar.
 5. Google Ads – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Podmínky zpracování dat službou AdWords.
 6. Facebook Ads – třetí strany, dlouhodobé, konverzní. Podmínky zpracování dat službou Facebook Ads.
 7. Adform – třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Adform je platforma, která zastřešuje nákup a prodej display a video reklamy, prostřednictvím virtuálních aukcí v reálném čase. Podmínky zpracování dat službou Adform. Odhlásit se můžete na této stránce.
 8. Sklik – třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Podmínky zpracování dat službou Sklik.
 9. Facebook Pixel – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní.  Podmínky zpracování dat službou Facebook 
 10. Facebook Connect – první strany, dlouhodobé, technické. Podmínky zpracování dat službou Facebook
 11. Heureka – třetí strany, dlouhodobé, konverzní. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat. Podmínky zpracování dat službou Heureka.
 12. Zboží.cz – třetí strany, dlouhodobé, konverzní. Podmínky zpracování dat službou Zboží.
 13. Vivmail – třetí strany, dlouhodobé, konverzní, newslettery. Podmínky zpracování dat službou Vivmail.

Svůj souhlas či nesouhlas s využitím rozšířených cookies může uživatel vyjádřit nastavením svého internetového prohlížeče. Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com

Google Chrome: support.google.com

Mozilla Firefox: support.mozilla.org

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com

Více informací k této problematice naleznete rovněž zde: http://www.youronlinechoices.com/cz/

 

Práva uživatelů

Uživatel je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování. Uživatel může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Uživatel může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou zákazníkovi zodpovězeny pověřencem pro ochranu osobních údajů telefonicky na tel. č. 468 006 468 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese sanitino@sanitino.cz. V případě pochybností o dodržování povinností správce se může zákazník obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného správcem na tel. č. 468 006 468 nebo e-mailové adrese sanitino@sanitino.cz a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz).

 

VIII/ Ostatní ujednání

1. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. U kupujícího-podnikatele se ustanovení čl. VI. VOP nepoužije a sjednává se, že právo kupujícího-podnikatele vůči prodávajícímu na náhradu škody způsobené porušením povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy, zejména pak škody vzniklé v důsledku vad zboží, je co do výše této náhrady škody omezeno na částku odpovídající kupní ceně předmětného zboží; toto ujednání neplatí, jde-li o škodu způsobenou prodávajícím úmyslně. Prodávající a kupující-podnikatel mezi sebou ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí.

2. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

3. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že pro komunikaci s ním může být využita jeho e-mailová adresa uvedená v objednávce.

4. Zvláštní ujednání se zákazníkem písemně učiněná ve vlastní kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními VOP, která by s nimi byla v rozporu.

5. V případě, pokud by jednotlivá ustanovení VOP byla shledána jako neplatná, nevztahuje se tato neplatnost na ustanovení ostatní

nahoru