Přeskočit na hlavní obsah

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen jako “VOP")

Všeobecné obchodní podmínky (PDF)

Účinné od: 6.12.2021

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem internetového obchodu www.sanitino.cz (dále jen jako “E-shop”) je obchodní společnost SANITINO s.r.o., se sídlem Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, IČO: 275 45 423, DIČ: CZ27545423, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 25189, bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 115-5469230287/0100 (dále také jako „Prodávající“ nebo „SANITINO“).
 2. SANITINO je prodávajícím veškerého nabízeného zboží a zajišťuje kromě jeho prodeje také záruční servis. Kontaktní adresa Prodávajícího pro účely komunikace se zákazníky (zejména pro reklamační záležitosti a pro účely vracení zboží při odstoupení od smlouvy) je SANITINO s.r.o., areál Panattoni Park Teplice South, Mlýnská, 417 52 Hostomice u Teplic, případně se lze na Prodávajícího obrátit na tel. č.: +420 468 006 468 nebo na e-mailových adresách reklamace@sanitino.cz (odstoupení od smlouvy, reklamace) a info@sanitino.cz (ostatní dotazy). 
 3. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel (dále společně jako „Kupující“ nebo samostatně jako „Kupující (spotřebitel)“ nebo „Kupující (podnikatel)“). Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem jsou pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek všechny ostatní osoby. Jestliže se některá část těchto VOP vztahuje pouze na Kupujícího (spotřebitele) nebo na Kupujícího (podnikatele), jsou tyto části v úvodu konkrétního odstavce nebo článku označeny jako SPOTŘEBITEL nebo PODNIKATEL. Pokud není konkrétní odstavec nebo článek označen tímto způsobem, platí pro Kupující obecně.
 4. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti SANITINO, jakožto Prodávajícího na straně jedné, a zákazníka, jakožto Kupujícího na straně druhé, při prodeji zboží na E-shopu. VOP tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené v rámci E-shopu (dále také jen „Smlouva“) a stávají se tak nedílnou součástí smluvního ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím. Před provedením objednávky má Kupující možnost se s VOP seznámit, uložit si je, případně vytisknout pro další použití. Na konkrétní vztah Prodávajícího a Kupujícího se vždy použijí VOP v aktuální verzi, která je Kupujícímu k dispozici v rámci objednávkového procesu. Smlouva, údaje o objednávce a VOP v konkrétním a použitelném znění jsou vždy zaslány Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu poté, co odešle objednávku.
 5. Prodávané zboží je určeno pro použití v domácnosti, popř. v zařízeních sloužících k ubytování osob, není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně dohodnuto jinak. Prodávající zásadně neodpovídá za vady způsobené nadměrnou zátěží při používání zboží na jiné komerční nebo nekomerční účely, než jaké jsou výše uvedeny.
 6. Zboží je označeno názvem, kódem, výrobcem a ilustračním vyobrazením (produktovou fotografií, 3D animací).

II. Uzavření Smlouvy

 1. Objednávka Kupujícího je považována za nabídku k uzavření Smlouvy a je závazná. Nabídka produktů na E-shopu není závazným návrhem k uzavření Smlouvy, ale pouze obecným přehledem, který slouží Kupujícímu k zaslání objednávky. Poté, co Kupující vyplní své údaje, dokončí svou objednávku kliknutím na “Objednat povinností platby” a bude souhlasit s VOP, Prodávající mu zašle potvrzení objednávky se shrnutím detailů objednávky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Potvrzení bude Kupujícímu zasláno e-mailem s přiloženými VOP. Tento e-mail je generován automaticky a není potvrzením uzavření Smlouvy s Prodávajícím. Prodávající potvrdí přijetí nabídky a tedy uzavření Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím odesláním e-mailu o přijetí nabídky, e-mailu s údaji o doručení objednávky nebo alternativně odesláním zboží. Uzavření Smlouvy může být také potvrzeno zasláním platebních údajů k provedení platby. SANITINO nemá jakoukoliv povinnost Smlouvu s Kupujícím uzavřít.
 2. Jestliže systém identifikuje, že některé údaje v objednávkovém procesu byly zadány chybně, případně byly vynechány, Kupující je o této situaci informován a taková chybná objednávka Kupujícího nebude pro strany závazná.
 3. Jestliže SANITINO nepřijme návrh Kupujícího na uzavření Smlouvy, neprodleně, nejpozději do 3 dnů, informuje Kupujícího o tom, že Smlouva mezi Kupujícím a SANITINO nebyla uzavřena.

III. Doručení a převzetí zboží

 1. Pokud je objednané zboží skladem, expeduje jej Prodávající obvykle do 2 pracovních dnů ode dne, kdy byla objednávka Prodávajícím Kupujícímu potvrzena, případně ode dne, kdy Prodávající obdrží kupní cenu v případě bankovního převodu.
 2. Pokud Kupující vznese jakékoliv dodatečné požadavky související s předmětem objednávky, může se dodací doba prodloužit o dobu nutnou k provedení těchto změn.
 3. Předpokládaná doba dodání je vždy zobrazena před dokončením objednávky. Prodávající může zboží doručit i před uplynutím této doby. V takovém případě o tom Kupujícího informuje nejméně 1 pracovní den před datem dřívějšího doručení zboží.
 4. Objedná-li si Kupující v rámci jedné objednávky více druhů zboží, u nichž jsou uvedeny různé lhůty dodání, expeduje Prodávající zpravidla celou objednávku v rámci jedné zásilky. Dodání se proto vždy odvíjí od zboží s nejdelší lhůtou dodání. Doba dodání je však vždy jasně zobrazena před dokončením objednávky. V případě, že je zboží z objednávky expedováno z několika skladů, může být doručeno i ve více zásilkách. Takové zásilky mohou být doručeny jinou přepravní společností v odlišných dnech. O expedici každé zásilky Prodávající informuje Kupujícího e-mailem.
 5. Podrobnější informace o možnostech doručení a jejich cenách jsou dostupné na www.sanitino.cz. Místo plnění je pro účely Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím je doručovací adresa uvedená ve Smlouvě (uvedená v objednávkovém formuláři). V případě, že Kupující zvolil platbu na dobírku, je povinen zajistit zaplacení zboží při jeho převzetí.
 6. V případě, že Kupující zjistí poškození obalu zásilky při předání, sepíše s řidičem přepravní služby protokol o poškození zásilky. Kupující může takovou zásilku převzít, převzít s výhradou nebo odmítnout zásilku převzít.  Kupující následně téhož dne informuje Prodávajícího a sdělí, z jakého důvodu obdržené zboží nepřevzal nebo převzal s výhradou. Prodávající následně zvolí odpovídající postup a vyvine veškeré úsilí k případnému doručení nové zásilky.
 7. Náklady na dodání zboží se liší podle typu zboží a podle zvoleného typu přepravy. Celková cena nákladů na dodání zboží je vždy uvedena v posledním kroku objednávky.

  Detailní informace k přepravě zboží jsou dostupné na internetových stránkách www.sanitino.cz.
   
 8. Za den dodání se považuje den převzetí zboží Kupujícím.
 9. PODNIKATEL: Obsah zásilky Kupující (podnikatel) bez zbytečného odkladu po převzetí prohlédne a informuje Prodávajícího o případných nesrovnalostech do 2 dnů od převzetí zásilky. Kontrolu kvality a kvantity dodaného zboží Kupující (podnikatel) provede s nejvyšší možnou opatrností tak, aby nedošlo k poškození či ztrátě zboží.
 10. PODNIKATEL: Kupující (podnikatel) je bez dalšího povinen při převzetí zboží postupovat tak, jak je uvedeno v čl. III. odst. 6 a 9 těchto VOP. V případě, že Kupující (podnikatel) nedodrží postup uvedený v tomto odstavci, ztrácí právo uplatňovat svá práva z vadného plnění.

IV. Platební podmínky

 1. Ceny uváděné u zboží v E-shopu zahrnují daň z přidané hodnoty (dále jen jako „Cena“). Cena se vždy vztahuje k zobrazenému a popsanému produktu a nezahrnuje související dekorace, doplňky či plnění. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Cenu dle svého uvážení. Cenu zboží si může Kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Pro Kupujícího je rozhodná Cena uvedená u zboží v čase odeslání objednávky a je vždy zobrazena před potvrzením odeslání objednávky.
 2. Cena zboží nezahrnuje cenu za dopravu. Cena za dopravu a další služby zvolené Kupujícím budou účtovány samostatně. Celková cena, zahrnující Cenu zboží, cenu dopravy a dalších služeb, je vždy zobrazena před provedením posledního kroku objednávky. Podrobné informace o možnostech dopravy a jejich ceně jsou dostupné na www.sanitino.cz.
 3. Zboží je možno uhradit:
  1. Dobírkou v hotovosti při převzetí objednaného zboží od přepravce. Částku (cena zboží + cena za dopravu + doběrečné) Kupující předá řidiči přepravní služby, který je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o zaplacení. Daňový doklad (fakturu) zašle Prodávající Kupujícímu e-mailem.           
  2. Bankovním převodem na účet Prodávajícího. Zálohovou fakturu Prodávající zašle Kupujícímu e-mailem. Pokud Kupující neuhradí zálohovou fakturu v plné výši do 14 dnů od data jejího vystavení, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy a objednávku stornovat.
  3. On-line platbou prostřednictvím platební brány. Jakmile systém Prodávajícího spáruje platbu Kupujícího s objednávkou, Prodávající zašle Kupujícímu potvrzení o přijaté platbě.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo u zboží upraveného na míru a ve výjimečných případech u neskladového zboží (tj. zboží, u něhož není uveden údaj „skladem x ks“) požadovat složení nevratné finanční zálohy ve výši 30 až 100 % z kupní Ceny zboží Kupujícím. V případě Kupujícího (spotřebitele) může být tato finanční záloha nevratná v případě, že se jedná o zboží, u kterého nemá Kupující (spotřebitel) právo odstoupit od Smlouvy, a Kupující (spotřebitel) byl o této skutečnosti předem informován. Výše zálohy bude stanovena Prodávajícím a v případě, že záloha nebude Kupujícím řádně uhrazena ve lhůtě 14 dnů od data vystavení zálohové faktury, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 6. V případě, že bude Kupující žádat o vrácení DPH při vývozu mimo EU, je Prodávající oprávněn za tuto službu účtovat individuální administrativní poplatek, jehož výše bude Kupujícímu předem sdělena.

V. Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží

 1. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího, jakmile Kupující uhradí Prodávajícímu Cenu za zboží a veškeré související služby (tj. cena za dopravu nebo doběrečné) nebo jakmile Kupující zboží od Prodávajícího převezme, podle toho, který okamžik nastane později. Dokud není Cena za zboží a související služby uhrazena v plné výši, vlastníkem zboží je vždy Prodávající. Jakýkoliv přeprodej nebo převod vlastnického práva ke zboží na třetí osobu před uhrazením Ceny za zboží a související služby je zakázán.
 2. Kupující nese nebezpečí škody na věcech, které mu byly svěřeny před plným uhrazením Ceny a souvisejících služeb dle předchozího odstavce, zejména nebezpečí ztráty na věci, jejího zničení nebo poškození.
 3. SPOTŘEBITEL: Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího (spotřebitele), jakmile zboží převezme Kupující (spotřebitel) nebo třetí osoba určená Kupujícím (spotřebitelem) odlišná od přepravce nabízeného Prodávajícím. Jestliže Kupující (spotřebitel) zajistil nebo Prodávající na popud Kupujícího (spotřebitele) zajistili jiného přepravce, než je ten, jehož nabízí Prodávající, přechází nebezpečí škody na věci na Kupujícího (spotřebitele) předáním zboží této osobě nebo subjektu zajištěnému k předání, přepravě či převzetí zboží.
 4. PODNIKATEL: Jestliže je zboží Kupujícími (podnikateli) zasíláno prostřednictvím smluveného přepravce, zboží se považuje za předané Kupujícímu (podnikateli) předáním zboží prvnímu přepravci, u kterého může Kupující (podnikatel) uplatňovat případná práva ze smlouvy o přepravě. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího (podnikatele) předáním věci tomuto prvnímu přepravci.

VI. Odpovědnost Prodávajícího za vady, uplatnění reklamace Kupujícím

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí Kupujícím vady a v době převzetí má zboží sjednané vlastnosti. Pokud nebyly vlastnosti zboží sjednány, má zboží vlastnosti uvedené v jejich popisu nebo takové, které mohou být obecně očekávány u tohoto zboží, a to v odpovídající kvantitě, počtu nebo váze a v souladu s příslušnými právními předpisy, nebylo-li stanoveno jinak.
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad zboží v souladu se zákonem. Prodávající odpovídá za vady zboží, které zboží mělo v době předání, včetně vad právních.
 3. Popis zboží na E-shopu není indikací kvality zboží.
 4. Práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl Kupující upozorněn písemně ve Smlouvě či jiným vhodným způsobem nebo o kterých Kupující před převzetím věci věděl. Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů (např. dřevo), umělých materiálů nebo lakovaných ploch. U věcí prodávaných za nižší Cenu (označených jako „druhá jakost“) neodpovídá Prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší Cena a u použitých věcí za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím. Je-li předmětem koupě již použité zboží, zkracuje se zákonná doba pro uplatnění práv z vadného plnění na 12 měsíců, a to v souladu s ustanovením § 2168 občanského zákoníku.
 5. Reklamace vady zboží musí být Kupujícím uplatněna bez zbytečného odkladu po zjištění vady, a to e-mailem zaslaným na adresu reklamace@sanitino.cz nebo písemně na výše uvedenou adresu pro reklamační účely. Reklamační formulář, který lze využít, je ke stažení zde. Kupující je povinen prokázat Prodávajícímu, že u něho zboží zakoupil, zejména tak lze učinit doložením originálu nebo kopie faktury, kterou Kupující zašle spolu s písemnou reklamací či předloží k nahlédnutí v případě, že je reklamace uplatněna osobně v sídle Prodávajícího.
 6. Poté, co Kupující v souladu s předchozím odstavcem uplatní řádně reklamaci vad zboží, vystaví Prodávající reklamační protokol, ve kterém v písemné formě Kupujícímu potvrdí, kdy své právo uplatnil, jakož ho poučí o provedení opravy a době trvání reklamace. Prodávající doručí reklamační protokol na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v procesu odesílání objednávky, popř. jiným způsobem, pokud o to Kupující při uplatnění reklamace požádá.
 7. Je-li reklamace vad zboží Kupujícím uplatněna a je-li reklamace Prodávajícím uznána, hradí náklady na přepravu zboží spojenou s reklamací Prodávající. Zvolil-li však Kupující jiný než nejlevnější způsob přepravy, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na přepravu zboží spojenou s reklamací ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Je-li reklamace vad zboží Prodávajícím zamítnuta, hradí veškeré náklady na přepravu zboží spojenou s reklamací Kupující.
 8. Pokud Kupující u zboží, které vyžaduje odbornou instalaci, nesplní podmínku odborné instalace, nebude následná reklamace vady způsobené neodbornou instalací uznána. Prodávající neodpovídá mimo jiné za ty vady zboží, které byly způsobeny neodbornou manipulací či montáží prováděnou Kupujícím.
 9. Vada, která vznikla neodbornou péčí nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu Kupujícím, bude považována za vadu zboží jen tehdy, pokud vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.
 10. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl Prodávající.
 11. SPOTŘEBITEL: Práva Kupujícího (spotřebitele) z vadného plněné zaniknou, nebudou-li uplatněna v době 24 měsíců od převzetí zboží, pokud si Prodávající a Kupující (spotřebitel) nedohodnou delší lhůtu.
 12. SPOTŘEBITEL: Pokud se vada projeví v průběhu 12 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. V závislosti na druhu a závažnosti vady může Kupující (spotřebitel) požadovat opravení věci (odstranění vady), výměnu vadného zboží za dodání nového zboží bez vad. Kupující (spotřebitel) má také právo odstoupit od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy (nebo snížení Ceny) je možné pouze za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, zejména není-li žádosti Kupujícího (spotřebitele) vyhověno v přiměřené lhůtě nebo není-li možné zlepšení či výměna.
 13. SPOTŘEBITEL: Pokud je Kupující spotřebitelem, musí být jeho reklamace vyřešena (včetně nápravy vady) do 30 dnů ode dne, kdy byla reklamace podána, nedohodnou-li se Prodávající s Kupujícím (spotřebitelem) na delší době nebo pokud příslušné právní předpisy nestanovují jinak.
 14. PODNIKATEL: Práva Kupujícího (podnikatele) z vadného plnění zaniknou, nebudou-li uplatněná v době 12 měsíců od převzetí zboží, pokud si Prodávající a Kupující (podnikatel) nedohodnou delší lhůtu.

VII. Informace pro Kupujícího (spotřebitele), odstoupení od Smlouvy

SPOTŘEBITEL: TEXT CELÉ ČÁSTI VII. VOP SE UPLATNÍ POUZE PRO KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

 1. Informace pro Kupující (spotřebitele) jsou k dispozici na www.sanitino.cz.
 2. V souladu se svou zákonnou povinností tímto Prodávající informuje Kupujícího (spotřebitele) o zákonném právu odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu a jakékoliv sankce, a to do 14 dnů od převzetí zboží.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Kupující (spotřebitel) o svém rozhodnutí odstoupit od Smlouvy informovat Prodávajícího. To může Kupující (spotřebitel) učinit zejména prostřednictvím dopisu zaslaného Prodávajícímu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu SANITINO s.r.o., areál Panattoni Park Teplice South, Mlýnská, 417 52 Hostomice u Teplic, nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného Prodávajícímu na e-mailovou adresu reklamace@sanitino.cz. Prodávající doporučuje Kupujícímu (spotřebiteli) k odstoupení od Smlouvy využít vzorový formulář, který je ke stažení pod odkazem zde: „Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy“. Není však povinností Kupujícího (spotřebitele) tento vzorový formulář využít.
 4. Kupující (spotřebitel) je povinen vrátit Prodávajícímu zboží, kterého se odstoupení od Smlouvy týká, na adresu SANITINO s.r.o., areál Panattoni Park Teplice South, Mlýnská, 417 52 Hostomice u Teplic. Kupující (spotřebitel) nese přímé náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu. Zboží nelze zaslat Prodávajícímu na dobírku, Prodávající si v takovém případě vyhrazuje právo takto zaslané zboží nepřevzít. Kupující (spotřebitel) je povinen prokázat, že u Prodávajícího zboží zakoupil, a to např. přiložením daňového dokladu, který obdržel Kupující (spotřebitel) společně se zbožím.
 5. Kupující (spotřebitel) odpovídá za snížení hodnoty zboží v případě, že se zbožím zacházel jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, a snížení hodnoty zboží vzniklo v důsledku takového nakládání (např. nevhodnou montáží). V takovém případě má Prodávající právo si z vracené částky odečíst poměrnou část kupní Ceny odpovídající snížení hodnoty zboží. Prodávající si z vracené částky odečte poměrnou část kupní Ceny odpovídající snížení hodnoty zboží rovněž v případě, že mu bude zboží doručeno poškozené v důsledku přepravy od Kupujícího (spotřebitele), neboť je to Kupující (spotřebitel), který v případě odstoupení od Smlouvy nese v době přepravy zboží zpět k Prodávajícímu nebezpečí škody na věci a odpovídá za stav doručeného zboží. Z tohoto důvodu se Kupujícímu (spotřebiteli) doporučuje se řádně seznámit se smluvními podmínkami jím vybraného přepravce, zejména dodržovat podmínky stanovené pro zabalení zásilky, a zaslat tak zboží Prodávajícímu ve vhodném obalu k přepravě, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození.  

Odstoupí-li Kupující (spotřebitel) od Smlouvy včas, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží (nikoliv však náklady na vrácení zboží zpět Prodávajícímu), které od něho na základě Smlouvy přijal, přičemž pro vrácení peněžních prostředků Prodávající použije stejný platební prostředek, který Kupující (spotřebitel) použil pro provedení počáteční transakce. Prodávající vrátí Kupujícímu (spotřebiteli) přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující (spotřebitel) souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Pokud Kupující (spotřebitel) zvolil jiný než nejlevnější způsob přepravy, vrátí Prodávající Kupujícímu (spotřebiteli) náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Přijaté peněžní prostředky je Prodávající povinen vrátit teprve v okamžiku, kdy mu Kupující (spotřebitel) prokáže vrácení zboží.

 1. Náklady na prostředky komunikace na dálku Kupujícího (spotřebitele) nese Kupující (spotřebitel), náklady na prostředky komunikace na dálku Prodávajícího nese Prodávající, přičemž náklady se neliší od základní sazby.
 2. Smlouva, uzavřená v tomto E-shopu, je Kupujícímu (spotřebiteli) zaslána na jím sdělenou e-mailovou adresu a následně je uložena u Prodávajícího v elektronické podobě a na vyžádání Kupujícího (spotřebitele) může být Kupujícímu (spotřebiteli) zaslána znovu.
 3. Kupující (spotřebitel) bere na vědomí, že nelze odstoupit mimo jiné od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího (spotřebitele) nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující (spotřebitel) z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 4. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující (spotřebitel) podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz, tel: +420 222 703 404, Fax: +420 296 366 236. Kupující (spotřebitel) může využít rovněž platformu pro řešení sporů online: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ nebo http://ec.europa.eu/consumers/odr.

VIII. Informace o zpracování osobních údajů

 1. Informace o tom, jak SANITINO zpracovává osobní údaje, jsou dostupné na internetových stránkách www.sanitino.cz.

IX. Ostatní

 1. PODNIKATEL: Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s českým právem a veškeré spory budou projednány před příslušným soudem v České republice.
 2. Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči Prodávajícímu vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu.
 3. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že pro komunikaci s ním může být využita jeho e-mailová adresa uvedená v objednávce.
 4. Zvláštní ujednání s Kupujícím písemně učiněná ve vlastní kupní smlouvě mají přednost před těmi ujednáními VOP, která by s nimi byla v rozporu.
 5. Pokud by jednotlivá ujednání VOP byla shledána jako neplatná, nevztahuje se tato neplatnost na ostatní ujednání.
nahoru